Vilkår og betingelser

for leverancer af mekaniske, elektriske og elektroniske produkter.

Orgalime S 2012

Alle aftaler med Danitech Group (herunder Danitech A/S, Danitech Production A/S og Danitech B.V.) sker i henhold til Orgalime S 2012 med følgende tilføjelser og undtagelser:

 

Tilføjelser:

 

Tilbud

Tilbud afgivet af Danitech har højst gyldighed i 30 dage fra afsendelsesdatoen.
Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket også omfatter mellemsalg hos alle Danitech's underleverandører. I tilfælde af mellemsalg har Danitech ret til at træde tilbage fra tilbuddet, uden at Køber kan rejse krav mod Danitech i denne anledning. Såfremt underleverandører ændrer priser, tilbud m.v. over for Danitech, har Danitech ret til at træde tilbage fra det af Danitech's givne tilbud, uden at køber kan rejse krav mod Danitech i denne anledning.
 
 

Returemballage

Kasser eller anden emballage, der debiteres særskilt, vil blive krediteret såfremt de returneres franko i ubeskadiget og godkendt stand.
 
 

Maskindirektivet

Det er Købers ansvar, at hydraulikkomponenten og dens funktion opfylder krav opstillet i Maskindirektivet 2006/42/EC og evt. B og C standarder for maskinopbygningen samt DS/EN ISO 4413 Hydraulik - Generelle regler og sikkerhedskrav til systemer og deres komponenter.
 
 

Reklamation

Varer der returneres i reklamation skal sendes til det Danitech selskab, hvor varen er købt. Varen må ikke have været adskilt og dermed være i samlet tilstand og må ikke have været udsat for udefrakommende skader af nogen art.
Ved godkendte reklamationer returneres den reparerede vare til Køberen til den leveringsadresse, der er angivet ved den oprindelige aftales indgåelse. Alternativt krediteres Kunden varens oprindelig fakturerede beløb.
Leveringsstedet er altid ex works fra det Danitech selskab varen oprindeligt blev leveret fra og dermed er det Køberens pligt at returnere den reklamerede vare til denne lokation.
Såfremt reklamationsbehandlingen resulterer i afvisning af reklamationen, faktureres Køber efterfølgende for medgået tid til reklamationsbehandlingen, dog min. EUR 75, samt fragtomkostninger der er betalt af Danitech.
 
 

Produktansvar

Danitech kan ikke holdes ansvarlig for produktskader, uanset arten af skaden og årsagen hertil, ud over hvad der måtte dækkes af den af den producents produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Danitech, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller der er fare for, at en sådan skade vil indtræde. I den udstrækning Danitech måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Danitech skadesløs i samme omfang, som Danitech's ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.
 
 
Pkt. 1 tilføjes: Aftale mellem Køber og Danitech anses for indgået, når Danitech har fremsendt ordrebekræftelse til køber.
 
Pkt. 3 tilføjes: Priser for produkter og ydelser er eksklusive moms, tillæg, gebyr mv. Medmindre andet er skriftligt aftalt forbeholder Danitech sig ret til, at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter og ydelser i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materiale prisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, lovændringer eller lignende forhold.
 
Pkt. 11 tilføjes: Levering op til 5 arbejdsdage før eller efter et angivet leveringstidspunkt er i enhver henseende at anse for rettidig levering, medmindre andet er aftalt.
 
Pkt. 13 tilføjes: Hvis forsinkelser til Køber skyldes mangelfulde leverancer fra underleverandører til Danitech, har Danitech ret til at forlænge leveringstiden i det omfang, som det efter omstændighederne er rimligt.
 
Pkt. 15 tilføjes: Køberen kan ikke hæve aftalen, såfremt produktet er speciallavet til Køberen.
 
 

Undtagelser:

 

Pkt. 10 ændres til: Levering sker ex works. Er anden aftale ikke indgået, er Danitech berettiget til at vælge transportmidler og transportveje.
 
Pkt. 19 ændres til: Betalingsbetingelser aftales individuelt og fremgår af ordrebekræftelsen, ellers netto kontant.
 
Pkt. 21 ændres til: Renter beregnes med 2% pr. påbegyndte måned fra forfaldsdato.
 
Pkt. 46 ændres til: Tvister afgøres ved retten i Sønderborg.
 
Eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af Køber afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre der indgås anden skriftlig aftale med Danitech herom.

Orgalime S 2012

Anvendelse

1. Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse, såfremt parterne Skriftligt eller på anden måde har indgået aftale herom. Enhver ændring eller afvigelse fra disse skal aftales Skriftligt.

 

Definitioner

2. I disse Almindelige Betingelser har følgende udtryk den her angivne betydning:
— “Aftalen”: parternes Skriftlige aftale om levering af Produktet med samtlige bilag herunder Skriftligt aftalte ændringer og tillæg til disse dokumenter;
— “Grov Uagtsomhed”: en handling eller undladelse, som indebærer enten en manglende hensyntagen til alvorlige følger, hvis indtræden en samvittighedsfuld aftalepart normalt burde have forudset, eller en bevidst tilsidesættelse af følgerne af en sådan handling eller undladelse;
— “Skriftlig”: kommunikation ved dokumenter underskrevet af parterne, eller ved brev, fax, elektronisk post og andre måder, som parterne har aftalt;
— “Produktet”: de(n) genstand(e), som skal leveres i henhold til Aftalen, inklusive software og dokumentation.

 

Produktinformation

3. Alle oplysninger og data i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, Aftalen Skriftligt og udtrykkeligt henviser til dem.

 

Tegninger og teknisk information

4. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Produktet eller fremstillingen heraf, som før eller efter Aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, forbliver den overladende parts ejendom. Tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information, som er modtaget af en part, kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. De må ikke uden samtykke fra den overladende part kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

5. Leverandøren skal senest ved leveringen vederlagsfrit overlade den information og de tegninger, som er nødvendige for at Køberen skal kunne udføre montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af Produktet. Sådan information og sådanne tegninger skal stilles til rådighed i det antal, som er aftalt eller mindst i et eksemplar af hver. Leverandøren har ikke pligt til at udlevere tegninger eller beskrivelser, som ligger til grund for fremstillingen af Produktet eller reservedele.

 

Leveringsprøve

6. Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven – med mindre andet er aftalt – udføres på det sted, hvor Produktet fremstilles og inden for normal arbejdstid.
Hvis de tekniske krav til prøven ikke er angivet i aftalen, skal denne udføres i overensstemmelse med sædvanlig praksis i den pågældende industribranche i det land, hvori Produktet fremstilles.

7. Leverandøren skal Skriftligt give Køberen sådant varsel om en leveringsprøve, at Køberen kan være repræsenteret ved prøven. Hvis Køberen ikke er repræsenteret, skal prøveprotokollen sendes til Køberen og skal accepteres som korrekt.

8. Hvis leveringsprøven viser, at Produktet ikke er kontraktmæssigt, skal Leverandøren uden ugrundet ophold afhjælpe alle mangler for at bringe Produktet i kontraktmæssig stand. På køberens forlangende skal ny leveringsprøve derefter udføres, medmindre manglerne var ubetydelige.

9. Leverandøren bærer alle omkostninger ved leveringsprøver, som udføres der, hvor Produktet fremstilles. Køberen bærer dog alle rejse- og opholdsomkostninger for sine repræsentanter i forbindelse med sådanne prøver.

 

Levering. Risikoovergang

10. Er leveringsklausul aftalt, skal denne fortolkes i overensstemmelse med de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS®.
Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, skal levering ske Free Carrier (FCA) på det af Leverandøren angivne sted.
Har Leverandøren, ved levering Free Carrier, på Køberens begæring påtaget sig at sende Produktet til dettes bestemmelsessted, overgår risikoen senest, når Produktet overlades til den første fragtfører. Medmindre andet er aftalt, tillades delleverancer ikke.

 

Leveringstid. Forsinkelse

11. Såfremt parterne i stedet for en bestemt leveringsdato har angivet en tidsperiode, inden for hvilket levering skal finde sted, anses denne tidsperiode for påbegyndt så snart, Aftalen er indgået og alle aftalte forhåndsbetingelser, som påhviler Køberen, er blevet opfyldt, så som officielle formaliteter, betalinger, som skal erlægges ved Aftalens indgåelse og sikkerhedsstillelser.

12. Såfremt Leverandøren kan forudse, at han ikke vil kunne levere Produktet i rette tid, skal han straks give køberen Skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted.
Undlader Leverandøren at give en sådan meddelelse, har Køberen ret til erstatning for de meromkostninger, som han påføres, og som han kunne have undgået, såfremt han havde modtaget sådan meddelelse.

13. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed som nævnes i punkt 41 eller skyldes Køberens handling eller undladelse, herunder afbrydelse af aftalens opfyldelse i henhold til punkterne 21 og 44, eller skyldes enhver anden omstændighed, som kan henføres til Køberen, har Leverandøren ret til at forlænge leveringstiden i det omfang, som det efter samtlige omstændigheder er rimeligt. Dette gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter det aftalte leveringstidspunkt.

14. Hvis Produktet ikke leveres i rette tid, er Køberen berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden udgør 0,5 pct. af den aftalte købesum for hver påbegyndt uges forsinkelse. Konventionalboden kan ikke overstige 7,5 pct. af den aftalte købesum.
Såfremt kun en del af Produktet er forsinket, beregnes konventionalboden af den del af den aftalte købesum, der dækker den del af Produktet, der på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat af parterne. Konventionalboden forfalder til betaling ved Skriftligt påkrav fra Køberen, dog tidligst når fuldstændig levering har fundet sted eller Aftalen hæves i henhold til punkt 15.
Køberen fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt han ikke har fremsat Skriftligt krav herom inden seks måneder efter det tidspunkt, hvor levering skulle have fundet sted.

15. Er forsinkelsen sådan, at Køberen er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 14 og Produktet fortsat ikke leveres, har Køberen ret til Skriftligt at kræve levering inden en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end en uge.
Leverer Leverandøren ikke inden for denne sidste frist, og dette ikke skyldes nogen omstændighed, som Køberen er ansvarlig for, kan Køberen ved Skriftlig meddelelse til Leverandøren hæve Aftalen for så vidt angår den del af Produktet, som på grund af Leverandørens manglende levering ikke kan tages i brug som forudsat af parterne.
Hvis Køberen hæver Aftalen, har han ret til erstatning for det tab, han har lidt ved Leverandørens forsinkelse, herunder tab for følgeskader og indirekte tab. Den samlede erstatning – inklusive konventionalboden, som skal betales i henhold til punkt 14 – kan ikke overstige 15 pct. af den del af den aftalte købesum, der dækker den del af Produktet, for hvilken Aftalen hæves. Køberen har desuden ret til, ved Skriftlig meddelelse til Leverandøren, at hæve Aftalen, såfremt det på grund af omstændighederne står klart, at der vil indtræffe en forsinkelse, som i henhold til punkt 14 ville give Køberen ret til maksimal konventionalbod. Ved en sådan ophævelse har Køberen ret til såvel maksimal konventionalbod som erstatning i henhold til tredje stykke i dette punkt 15.

16. Konventionalbod i henhold til punkt 14 og ophævelse af Aftalen med begrænset erstatning i henhold til punkt 15 er de eneste beføjelser, som Køberen kan gøre gældende som følge af Leverandørens forsinkelse. Ethvert andet krav mod leverandøren på grund af sådan forsinkelse er udelukket, medmindre Leverandøren har gjort sig skyldig i Grov Uagtsomhed.

17. Såfremt Køberen forudser, at han ikke vil kunne tage imod leverancen af Produktet på leveringstidspunktet, skal han straks give Leverandøren Skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor han påregner at kunne modtage leverancen.
Hvis Køberen undlader at modtage leverancen på leveringstidspunktet, skal han desuagtet betale den del af købesummen, som forfalder til betaling ved leverancen, som om levering havde fundet sted. Leverandøren skal sørge for, at Produktet opbevares på Køberens regning og risiko. På Køberens begæring skal Leverandøren tillige forsikre Produktet på Køberens regning.

18. Medmindre Køberens undladelse af at tage imod leverancen skyldes sådanne omstændigheder, som nævnes i punkt 41, kan Leverandøren ved Skriftlig meddelelse kræve, at Køberen modtager leverancen inden for en sidste rimelig frist.
Undlader Køberen – af årsager, som Leverandøren ikke bærer ansvaret for – at modtage leverancen inden for denne frist, er Leverandøren berettiget til ved Skriftlig meddelelse at hæve Aftalen helt eller delvist. Leverandøren har da ret til erstatning for den skade, som Køberens misligholdelse har påført ham, herunder tab for følgeskader og indirekte tab. Erstatningen kan ikke overstige den del af købesummen, der dækker den del af Produktet, som ophævelsen omfatter.

 

Betaling

19. Betalinger skal erlægges inden for 30 dage fra fakturadato.
Medmindre andet er aftalt, skal købesummen betales med en tredjedel ved Aftalens indgåelse og med en tredjedel ved leverandørens meddelelse til Køberen om, at Produktet eller den væsentligste del heraf er klar til levering. Restbeløbet skal betales, når Produktet i sin helhed leveres.

20. Uanset hvorledes betaling sker, skal betalingen ikke anses for at have fundet sted, før Leverandørens konto uigenkaldeligt er blevet krediteret med det forfaldne beløb.

21. Betaler Køberen ikke i rette tid, har Leverandøren ret til morarenter fra forfaldsdagen og ret til erstatning for sine inddrivelsesomkostninger. Rentesatsen skal være den, som parterne har aftalt. Hvis parterne ikke har aftalt nogen rentesats, gælder den Europæiske Centralbanks refinancieringsrentesats med et tillæg på 8 procentpoints. Erstatningen for inddrivelsesomkostninger skal udgøre 1 pct. af det beløb, for hvilket der skal betales renter som følge af forsinket betaling.
Ved forsinket betaling og når Køberen ikke stiller en aftalt sikkerhed i rette tid, har Leverandøren ret til, efter at have givet Køberen Skriftlig meddelelse herom, at afbryde sin opfyldelsen af Aftalen, indtil betaling sker, eller indtil Køberen stiller den aftalte sikkerhed.
Såfremt Køberen ikke efter tre måneder har betalt det forfaldne beløb, har Leverandøren ret til ved Skriftlig meddelelse til Køberen at hæve Aftalen og foruden morarenter og inddrivelsesomkostninger i henhold til dette punkt at kræve erstatning for det tab, han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.

 

Ejendomsforbehold

22. Produktet forbliver Leverandørens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til den relevante lovgivning.
Køberen skal på Leverandørens begæring bistå ham med at træffe nødvendige foranstaltninger til at beskytte Leverandørens ejendomsret til Produktet.
Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen i henhold til punkt 10.

 

Ansvar for mangler

23. Leverandøren skal i overensstemmelse med punkterne 24-39 afhjælpe alle mangler og fejl (herefter benævnt mangler), som beror på fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.

24. Leverandørens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

25. Leverandørens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i Aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af Produktet.

26. Leverandørens ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen, f.eks. mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, ukorrekt montering eller fejlagtig reparation foretaget af Køberen eller ændringer foretaget uden Leverandørens Skriftlige samtykke. Leverandøren er endvidere ikke ansvarlig for normal slitage og forringelse.

27. Leverandørens ansvar er begrænset til mangler, som viser sig inden for en periode af et år fra leveringen. Hvis anvendelse af Produktet er mere intensiv end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

28. Når en mangel i en del af Produktet er blevet afhjulpet, er Leverandøren ansvarlig for mangler i den reparerede eller udskiftede del i henhold til de samme betingelser, som gælder for det oprindelige Produkt i et tidsrum af et år. For Produktets øvrige dele forlænges den i punkt 27 nævnte periode kun med det tidsrum og i det omfang, Produktet ikke har kunnet anvendes som følge af manglen.

29. Køberen skal uden ugrundet ophold ved Skriftlig meddelelse underrette Leverandøren om alle mangler, som viser sig. Sådan underretning skal ikke under nogen omstændigheder foretages senere end to uger efter udløbet af den i punkt 27 nævnte periode eller den i punkt 28 nævnte forlængede periode, når en sådan finder anvendelse.
Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen.
Såfremt Køberen ikke giver Leverandøren Skriftlig meddelelse om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkts første stykke, fortaber han retten til at få manglen afhjulpet.
Er manglen sådan, at den kan medføre skade, skal Køberen straks underrette Leverandøren Skriftligt. Køberen skal bære risikoen for skader på Produktet, som opstår som følge af, at en sådan underretning ikke finder sted. Køberen skal iværksætte rimelige foranstaltninger for at begrænse skader og skal i denne henseende følge Leverandørens instruktioner.

30. Efter at have modtaget meddelelse i henhold til punkt 29 skal Leverandøren i henhold til reglerne i punkterne 23-39 for egen regning afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Afhjælpningsarbejdet skal udføres på tidspunkter, så Køberens virksomhed ikke forstyrres i unødigt omfang.
Reparation skal udføres der, hvor Produktet befinder sig, medmindre Leverandøren finder det mere hensigtsmæssigt, at Produktet sendes til ham eller til en af ham udpeget destination.
Såfremt manglen kan afhjælpes ved udskiftning eller reparation af en mangelfuld del og hvis demontering og montering af delen ikke kræver særlig fagkundskab, kan Leverandøren kræve, at den mangelfulde del sendes til ham eller til en af ham udpeget destination. I et sådant tilfælde er Leverandørens forpligtelse vedrørende manglen opfyldt, når han har leveret en tilbørlig repareret eller udskiftet del til Køberen.

31. Køberen skal for egen regning sørge for fri adgang til Produktet samt forestå ethvert indgreb i anden udrustning end Produktet, der er nødvendigt for at kunne afhjælpe manglen.

32. Med mindre andet er aftalt, skal nødvendig transport af Produktet eller dele deraf til og fra Leverandøren i forbindelse med afhjælpning af mangler, som Leverandøren er ansvarlig for, ske for Leverandørens regning og risiko. Køberen skal følge Leverandørens instruktioner angående sådan transport.

33. Med mindre andet er aftalt, skal Køberen bære alle meromkostninger, som Leverandøren påføres i forbindelse med afhjælpning af manglen og som skyldes, at Produktet befinder sig på et andet sted end det bestemmelsessted, som ved Aftalens indgåelse blev angivet for Leverandørens leverance til Køberen, eller – hvis intet bestemmelsessted blev angivet – leveringsstedet.

34. Mangelfulde dele, som er blevet udskiftet, skal stilles til Leverandørens disposition og bliver hans ejendom.

35. Såfremt Køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 29, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Leverandøren bærer ansvaret for, har Leverandøren ret til erstatning for de omkostninger, som meddelelsen har påført ham.

36. Såfremt Leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 30, kan Køberen Skriftligt fastsætte en sidste rimelig frist for opfyldelse af Leverandørens forpligtelser, som ikke kan være kortere end en uge.
Hvis Leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser inden udløbet af fristen, har Køberen ret til selv at udføre, eller ved en af ham antaget tredjemand at lade udføre, nødvendige reparationer for Leverandørens regning og risiko.
Ved vellykket reparationsarbejde udført af Køberen eller af tredjemand, skal Leverandørens godtgørelse af rimelige omkostninger, som Køberen er blevet påført, udgøre en fuldstændig opfyldelse af Leverandørens forpligtelser som følge af manglen.

37. Såfremt reparationen af Produktet i henhold til punkt 36 ikke lykkes,
— a) har Køberen ret til forholdsmæssigt afslag under forudsætning af, at afslaget ikke under nogen omstændigheder overstiger 15 pct. af købsprisen, eller
— b) kan Køberen, såfremt manglen er så væsentlig, at den i betydeligt omfang begrænser Køberens nytteværdi af Aftalen med hensyn til Produktet eller en væsentlig del heraf, ved Skriftlig meddelelse til Leverandøren hæve Aftalen for så vidt angår den del af Produktet, der som følge af manglen ikke kan anvendes på den af parterne forudsatte måde. Køberen har i så fald krav på erstatning for det af ham lidte tab, sine omkostninger og skader; dog højst 15 pct. af den del af købesummen, der dækker den del af Produktet, som ophævelsen omfatter.

38. Uanset bestemmelserne i punkterne 23-37 gælder Leverandørens mangelsansvar ikke for nogen del af Produktet udover et år fra udløbet af den i punkt 27 nævnte ansvarsperiode eller fra udløbet af enhver anden ansvarsperiode, som parterne må have aftalt.

39. Leverandøren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 23-38 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet indirekte tab. Denne begrænsning i Leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i Grov Uagtsomhed.

 

Fordeling af ansvar for skade forårsaget af produktet

40. Leverandøren er ikke ansvarlig for tingskade, som Produktet forårsager efter leveringen og mens det er i Køberens besiddelse. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori Køberens produkter indgår. Hvis Leverandøren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan tingskade, som beskrives i første stykke, skal Køberen forsvare Leverandøren og holde ham skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning mod en af parterne for sådan skade som omhandles i dette punkt, skal denne part straks Skriftligt underrette den anden part herom. Leverandøren og Køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig indstævne ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget af Produktet. Ansvaret mellem Leverandøren og Køberen skal dog afgøres i henhold til punkt 46. Begrænsningen af Leverandørens ansvar i dette punkts første stykke gælder ikke, såfremt Leverandøren har gjort sig skyldig i Grov Uagtsomhed.

 

Force majeure

41. Hver af parterne har ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, i den udstrækning opfyldelsen forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld som følge af force majeure, hvorved forstås nogen af følgende omstændigheder: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, omfattende militær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, restriktioner på brugen af drivkraft, valuta- og eksportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme naturfænomener, terrorhandlinger samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. En omstændighed, som nævnt i dette punkt, uanset om den indtræffer før eller efter Aftalens indgåelse giver alene en part ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser, såfremt dens indflydelse på Aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på tidspunktet for Aftalens indgåelse.

42. Den part, som påberåber sig en force majeure-omstændighed, skal uden ugrundet ophold give den anden part Skriftlig meddelelse om omstændighedens opståen og ophør. Hvis en part undlader at give en sådan meddelelse, har den anden part ret til erstatning for de meromkostninger, denne påføres, og som han kunne have undgået, såfremt han havde modtaget meddelelsen. Forhindrer force majeure Køberen i at opfylde sine forpligtelser, skal han godtgøre Leverandøren de omkostninger, som denne pådrager sig ved at sikre og beskytte Produktet.

43. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse Almindelige Betingelser, har enhver af parterne ret til at hæve Aftalen ved Skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt Aftalens opfyldelse afbrydes i henhold til punkt 41 i mere end seks måneder.

 

Anteciperet misligholdelse

44. Uanset andre bestemmelser i disse Almindelige Betingelser vedrørende afbrydelse af Aftalens opfyldelse har hver part ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, hvis det af omstændighederne klart fremgår, at den anden part ikke kommer til at opfylde sine forpligtelser. Den part, der afbryder opfyldelsen af Aftalen, skal straks give Skriftlig meddelelse herom til den anden part.

 

Konsekvenstab

45. Medmindre andet fremgår af disse Almindelige Betingelser, skal ingen af parterne overfor den anden part være ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder eller for nogen anden følgeskade eller noget indirekte tab.

 

Tvister og anvendelig ret

46. Alle tvister i anledning af Aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal endegyldigt afgøres i henhold til Det Internationale Handelskammers (ICC) regler om voldgift af en eller flere voldgiftsdommere udnævnt i overensstemmelse med disse regler. 47. Aftalen er undergivet den materielle ret i Leverandørens land.

 

Haderslev, d. 22/11/2022

 

Licenseret til elektronisk brug af Danitech A/S; Licens nr. 10/22/01 Orgalim

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing